Home

Hraniční pásmo mentální retardace

IQ 70 - 80 - hraniční pásmo, inferiorita (cca 7%) IQ 50 - 69 - lehká mentální retardace, dříve debilita (cca 2,5%) IQ 35 - 49 - středně těžká mentální retardace, dříve imbecilita (cca 0,3%) IQ 20 - 34 - těžká mentální retardace, dříve idiotie (cca 0.1%) IQ do 19 - hluboká mentální retardace (cca 0,1% Oslabení kognitivního výkonu (cognitive disadvantage) Snížení výkonnosti, které ještě není na úrovni mentálního postižení (mentální retardace, ID/IDD), ale přesto znevýhodňuje především při vzdělávání a indikuje podpůrná opatření edukativního (popř. psychosociálního) charakteru. Speciálněpedagogický slovník. Praha: Portál, 2015 Kognice neboli.

Hraniční pásmo mentální retardace Mezi mentální retardací a průměrnou inteligencí se nachází početná skupina lidí, které nemůžeme zařadit mezi osoby s mentální retardací, avšak kteří nedosahují ani v nejlepším případě průměrné mentální úrovně. Jedná se o jedince v hraničním pásm u mentální retardace Hraniční pásmo mentální retardace je označováno termínem oligofrenie (dříve slabomyslnost). Toto pásmo představuje stupeň inteligence na úrovni mírného až hlubokého podprůměru. Rozeznává se primární oligofrenie jakožto důsledek dědičných.

Inteligenční pásma podle IQ - ABZ

Hraniční pásmo mentální retardace..... 15. 2 LEHCE MENTÁLNĚ RETARDOVANÝ JEDINEC. ŠKOLNÍHO VĚKU COBY SUBJEKT SPECIÁLNĚ . PEDAGOGICKÉHO PŮSOBENÍ..... 18. 2.1. Základní charakteristika lehké mentální retardace.....18 . 2.2. Osobnost lehce mentálně retardovaného jedince. hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace, hraniční pásmo, WHO. Čas na prostudování kapitoly 10 hodin Průvodce studiem V úvodu této první kapitoly, a vlastně na začátku tohoto studijního materiálu, bych chtěla, abyste se zamysleli nad samotným mentálním postižením.. Lehká mentální retardace, IQ 50-69 (F70) OBECNÉ CHARAKTERISTIKY VZHLEDEM KE KOMUNIKACI . V charakteristice této úrovně mentálního postižení se uvádí, že lehce mentálně retardovaní jedinci většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci a podrobit se klinickému interview, i když si mluvu osvojují opožděně 50 - 69 - lehká mentální retardace pásmo mentální retardace 70 a méně - hraniční pásmo mentální retardace 70 - 79 - pásmo subnormal, podprůměr 80 - 89 - podprůměr 90 - 109 - průměr 110 - 119 - mírný nadprůměr 120 - 139 - zvýšený nadprůmě

Klasifikace mentálního postižení a podpora dítěte. Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 29. 1. 2020. Pojem postižení je v současnosti chápán spíše jako neutrální fenomén.To znamená, že teprve postoje a hodnoty společnosti z něj vytvářejí sociální znevýhodnění, tedy hendikep.Zda člověk s postižením bude, či nebude handicapován, závisí také na. Oligofrenie je porucha intelektu projevující se jeho nevratným snížením. Je vrozená, nebo způsobená organickým poškozením mozkové tkáně nebo příslušných buněk před a během početí, nebo během vývoje plodu.Česky se tato porucha nazývá slabomyslnost.V psychologických a psychiatrických diagnózách se již příliš nepoužívá a bývá nahrazována pojmem. mentální retardace = snížení intelektu primárně, je to dané, nikdy nedosáhl na tu normu rozumové schopnosti se od dětství rozšiřují, nabývají, vrchol je v období 16-17 let a od 24 let začíná inteligenční kvocient ubývat (každý rok o 0,4 - ubývá nervových buněk, ale úbytek je kompenzován schopnosti, zkušenosti. • hraniční pásmo mentální retardace (IQ od 85 do 70) (Matulay a kol. 1986) a stupni postiţení, osob s mentálnímpostiţenímse zřetelem na lehké mentální postiţení Předškolní vzdlávání • Moţnosti předškolního vzdělávání dětí s MP: • Individuální integrace v bţné MŠ • Skupinová integrace v bţné M

VYMEZENÍ POJMU OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU - Katalog

 1. Tereza je jedním z dětí, kterým se ve školách říká hraniční. Jejich IQ se pohybuje těsně nad číslem 70, což je hraniční pásmo mentální retardace. Ještě před rokem 2007 by dívka s největší pravděpodobností chodila do zvláštní - dnes praktické školy. To už nyní nejde
 2. IQ 70 - 80 - hraniční pásmo IQ 50 - 69 - lehká mentální retardace IQ 35 - 49 - středně těžká mentální retardace IQ 20 - 34 - těžká mentální retardace IQ do 19 - hluboká mentální retardace. Demence Jde o poruchu schopnosti orientovat se v čase a prostoru
 3. Stručná funkční charakteristika Mentální postižení může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu. Označení mentální retardace se váže na tato kritéria: inteligenční kvocient (IQ) člověka je nižší než 70-75 vznikne vážné omezení ve dvou nebo více oblastech adaptivních schopností potřebných v.
 4. označovanými jako hraniční pásmo mentální retardace, subnormální inteligence). To je pojetí, kdy porovnáváme výkony žáka s normou, tedy s něčím, co je pokládáno za standard v populaci jeho vrstevníků. Na oslabení kognitivního výkonu se můžeme také dívat jako na velmi variabilní profi
 5. imálně pásmo lehkého nadprumeru, soukromé něco málo méně. Průměr je 100
 6. 70 - 79 - velmi podprůměrná inteligence, hraniční pásmo: problémy i na ZŠ 50 - 69 - lehká mentální retardace (dříve debilita): praktická škola 35 - 49 - střední mentální retardace (dříve imbecilita): speciální škola 20 - 34 - těžká mentální retardace (dříve idiocie

můžeme příčiny mentální retardace dělit na vrozené (období prenatální a perinatální) a získané (období postnatální). (srov. Švarcová, 2011 a Lečbych, 2008) 1.3 Klasifikace mentální retardace Skupina osob s mentální retardací tvoří značně různorodou skupinu vyznačující se řadou odlišností Původ mentální retardace: ZÍSKANÁ A VROZENÁ. Vrozená mentální retardace - opoždění duševního vývoje v prenatálním, perinatálním nebo v časně postnatálním období, nejpozději do dvou let života dítěte. Získaná mentální retardace (demence) - snížení již nabytých mentálních schopností jedince, které může nastat v různých obdobích lidského života. • Pásmo IQ 85-70 hraniční stav neboli slaboduchost (Koluchová, Morávek 1990). • výrazně podprůměrné (slaboduché) děti, které spadají ještě do širší normy (IQ do 85). • hraniční pásmo mentální retardace (IQ od 85 do 70) (Matulay a kol. 1986 70, což je hraniní pásmo mentální retardace. Ještě před rokem 2007 by dívka s největší pravděpodobností chodila do zvláštní - dnes praktické školy. To už nyní nejde. Děti, které neměly erné na bílém, že mají lehké mentální postižení, musely tento typ škol opustit kvůli opatřením, kter

36-51 - střední mentální retardace (schopnost jednoduchého úkonu a sebeobsluhy, vyžadují dohled, spec. školy, tělesné postižení, konkrétní myšlení) 52 - 67 lehká mentální retardace (schopnost samostatné obsluhy, začlenění do společnosti s malými problémy) 68 — 85 hraniční pásmo K poškození mozku může rovněž dojít v období po porodu, může být zapříčiněno například zánětem mozku. Pokud poškození vzniká po druhém roce života dítěte, již nemluvíme o mentální postižení, ale o demenci, která se od mentální retardace liší zejména dalším vývojem (Škoda, Fischer, 2008) hraniční pásmo mentální retardace: IQ v rozmezí 70-85 (užívá se také mentální subnorma, dřívější termín slaboduchost ), sociálně podmíněné mentální postižení:mentální postižení vznikl mentální retardace, její historii a její dělení. Tato problematika zasahuje do mnoha oblastí, například se jedná o oblast práva lidí s mentální retardací, která zahrnuje v USA a v klasifikaci se rozlišovalo pět stupňů postižení intelektu: hraniční pásmo (87-63 bodů IQ ), lehké pásmo ( 66-50 bodů IQ ), střední. • Hraniční pásmo, podprůměr, bordeline, borderline impaired or delayed • Nižší stupeň slabomyslnosti, nižší stupeň mentální retardace • 70 • Mentální retardace, výrazný podprůměr, extremely low, mildly impaired or delayed • Debilita, slabomyslnost, lehká mentální retardace (51 -70) • 6

Využití strukturovaného ve s mentální retardac

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem-- autor: Emerson Richard Na vnitřní vlně-- autor: Precht Anke Mentální mapování-- autor: Buzan, Tony Posilování mentální kondice-- autor: Bílková Jana 13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají-- autor: Morinová Am Autor knihy: Zdeněk Matějček, Téma/žánr: zdravotně postižené děti - nemocné děti - psychologie dítěte, Počet stran: 148, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: H+ Hraniční pásmo mentální retardace=mentální subnorma IQ 70-90. Opožděný vývoj řeči, potíže v sociální adaptaci, myšlení, paměti, negativismus, infantilní projevy, potřeba větší názornosti, problém ve zobecňování a abstraktních pojmech, osvojení učiva trvá dle a je méně efektivní, preference mechanické práce. Norma a excelence, hraniční pásmo, mentální retardace - lehká, střední, těžká a hluboká mentální retardace, disproporce verbální a neverbální složky intelektu. · Kognitivní funkc Oligofrenie dnes. V dnešní době se výše uvedená stádia nepoužívají a jsou nahrazovány pojmy lehká, střední, těžká a hluboká mentální retardace, odlišují se mírně i hodnoty udávaného inteligenčního kvocientu (IQ) a samotné IQ není jediným a hlavním kritériem - důležitější je schopnost daného člověka samostatného života

Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém

podprůměr, hluboký podprůměr (subnorma - hraniční pásmo), mentální retardace (lehká, středně těžká, těžká, hluboká)/. SVP mohou mít svou příčinu v nerovnoměrném vývoji verbální a neverbální složky inteligence při celkové úrovní rozumových schopností v pásm Nechal jsem si, od psychologa udělat IQ test a vyšlo psychologovi , že mám IQ Hraniční pásmo mezi mentální retardaci. A teď nevím jestli ty výsledky nejsou ovlivněný tím, že jsem měl před půl rokem psychotickou ataku-Schizofrenie. Tak nevím co si mám o IQ testech myslet Běžně se užívá širší termím snížená úroveň rozumových schopností nejen pro mentální retardaci ( mentální postižení), ale i pro hraniční pásmo, kde snížení úrovně rozumových schopností ještě nedosahuje hranice mentální retardace, ale osciluje kolem ní Hraniční pásmo mentální retardace. Oslabení kognitivního výkonu. 7 Osobnost dítěte s mentálním postižením - videoprojekce. Specifika osobnosti s mentálním postižením (klasifikace MR dle MKN-10, DSM-V). Zásady komunikace s osobami s MP. Specifika osobnosti s poruchou autistického spektra..

Mentální retardace Doktorka

Mentální retardace - zpomalení, zpoždění duševního vývoje jedince a nedostatečné adaptační chování tohoto jedince. IQ - 70-79 - hraniční pásmo retardace 69-50- lehká mentální retardace 35 - 49 -střední mentální retardace 20 - 34 - těžká. (norma a excelence, hraniční pásmo, mentální retardace - lehká, střední, těţká a hluboká mentální retardace, disproporce verbální a neverbální sloţky intelektu) Kognitivní funkce (myšlenkové operace - klasifikace, komparace, analýza, syntéza, abstrakce, generalizace, úsudek,. Pojem mentální retardace (z lat. Mens, 2.p. mentis = mysl, retardare = zdržet, zaostávat) uvedla ve 30. letech 20. století Americká společnost pro mentální deficienci. Obecně můžeme definovat mentální retardaci (dále jen MR) podle 3 hledisek : IQ pod 90 se značí jako nižší průměr (hraniční pásmo MR). Za mentálně. Interval 70- 80 je považován za hraniční pásmo mezi normou a mentální retardací. (osoba potřebuje léčení, péči a cvičení) 50-69 lehká mentální retardace debilita. 35-49 střední mentální retardace. 20-34 těžká mentální retardace. 0-19 hluboká mentální retardace Protože psychologická škála mentální retardace byla sice nastavena jako Např. 50 - 69, ale bylo zde i pásmo podprůměru nebo pásmo hraniční. Takže do zvláštních (tehdejších) škol mohly být zařazeny i děti v Více

Existuje sociální norma čtení, po ní následuje hraniční pásmo čtenářského výkonu, tj. pásmo mezi defektem a normou, dále následuje pásmo defektu. ALÁLIE vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie) AMBICE MENTÁLNÍ RETARDACE zpomalení, opožděnost duševního vývoje jedince. Hraniční pásmo - pojem, příznaky, předpoklady vzdělávání. Specifika a rizika ve výchově a vzdělávání osob z minoritních skupin obyvatel. Postavení osob s mentální retardací v českých a mezinárodních dokumentech o lidských právech. Principy přístupu k osobám s mentálním postižením Jedná se o výjimečně vysokou hodnotu IQ. Lidé s těmito hodnotami jsou dobří manažeři. Hladiny IQ 130 - 142: velmi vysoké IQ (2 % populace); 110 - 129: vyšší IQ (23 To je hraniční pásmo mentální retardace a odpovídá to zhruba mentální úrovni normálního 12letého dítěte. Pokud pochopíme, že při jednání s Cikánorómy jednáme s nezodpovědnými, zlobivými dětmi, bude nám náhle řada věcí mnohem jasnější

struktura osobnosti-schopnosti, inteligence - přednáška

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Mentální postižení je širší a zastřešující pojem zahrnující kromě mentální retardace i takové hraniční pásmo kognitivně-sociální disability, které znevýhodňuje klienta především při vzdělávání na běžném typu škol a indikuje vyrovnávací či podpůrn Definice mentální retardace (MR) jeden aspekt (hledisko IQ, etiologie a pod) MR je stav se subnormální inteligence takového stupně a charakteru, že jedinec vyžaduje lékařskou péči a rehabilitaci (Matulay 1989) trvalé porušení poznávací činnosti, které vzniklo jako důsledek organického poškození mozku.

Klasifikace mentálního postižení a podpora dítěte - Šance

Mentální retardace Mentální retardace a autismus jsou dva rozdílné, ač částečně se překrývající syndromy. Přibližně u tří čtvrtin lidí trpících autismem je k pervazivní vývojové poruše přidružena mentální retardace (lehká až střední okolo 24%, těžká až hluboká okolo 47% pacientů). Lidé 80 - 71 - značný podprůměr (hraniční pásmo mezi podprůměrem a lehkou debilitou), slaboduchost, inferiorita; 70 - 51 - debilita (nyní mentální retardace lehká); 50 - 26 - imbecilita (tč. mentální retardace středně těžká) postižení širší pojem, než mentální retardace, neboť zahrnuje i jedince s IQ pod 85. V této práci však označujeme rozsah IQ mezi 85 a 70 termínem hraniční pásmo mentálního postižení. Podle inteligenčního kvocientu se následně ohraničují jednotlivé stupně mentálního postižení, což v. Pipeková, 2006) slabomyslnost, mentální retardace; Původ slova . řecky oligos málokterý, řecky fren mysl Podstatné jméno, rod ženský Související výrazy . hraniční pásmo intelektu, idiocie. Dělení slova . oli-go-fre-nie Oligofrenie může být také omylem zapsáno jako: olygofrenie, oligofrenye, olygofrenye Komentáře. Ke slovu. F71 Středně těžká mentální retardace IQ 35-49 . F72 Těžká mentální retardace IQ 20-34 . F73 Hluboká mentální retardace IQ 0-19 . F78 Jiná mentální retardace . F79 Nespecifikovaná mentální retardace . IQ v pásmu 70 až 80 (případně 85) hodnotíme jako podprůměrné, jedná se o hraniční pásmo

Oligofrenie - Wikipedi

Dvě děti mají hraniční pásmo mentální retardace. Učíte je, zpíváte si s nimi, hrajete hry, chodíte plavat i učíte na zobcovou flétnu. Můžete se zkrátka přetrhnout, aby se děti měly dobře po všech stránkách. Ale ten malý Honzík vám dává prostě zabrat. Neposedí, leze všude možně a vy se moc bojíte, že se zraní Mentální retardace - vymezení, definování, klasifikace, specifika, příčiny mentální retardace. Psychologická specifika osob s mentální retardací. Postavení osob s mentálním (či jiným duševním) postižením ve společnosti, socializace, integrace, inkluze osob s mentálním postižením 10. Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálního postižení - psychopedie - definice psychopedie, problematická terminologie: mentální retardace, mentální postižení, demence dětského věku, deteriorizace inteligence, primární a sekundární mentální postižení; klasifikace mentální retardace dle MKN10; hraniční. mentální postižení (zaužívaný pojem pro stále platný avšak společensky nepříliš korektní termín mentální retardace) . 1.1 Vymezení pojmu oslabení kognitivního výkonu . oslabení kognitivního výkonu (cognitive. disadvantage) snížení

Poruchy inteligence - Wikisofi

Je jeho.byla jsem jen sním. Stvrzenky mám a požádané u soudu mám. Když státní zastupitelství podal trestní oznámení pro neplacení výživného tak jsem myslela že tam mu to spočítají ařípadně zvýší výživné. předtím neplatil 8 měsíců a ted neplati od září do ledna. v rodném listě je on a určení otcovství proběhlo a přihlásil se k němu, Jen ta jeho. Valenta, Petráš a kol. (2012, [online]) definují mentální postiţení jako pojem, který současně zahrnuje jak mentální retardaci3, tak i tzv. hraniční pásmo, kdy je jedinec určitým zpsobem znevýhodněn především při navštěvování běţných škol a jsou proto nutná určitá vyrovnávací opatření

středně těžká mentální retardace. Od začátku školního roku 1994/95 byla na základě žádosti zákonných zástupců přeřazena do pomocné třídy při Zvláštní škole Sekaninova1, Brno. Od začátku školního roku navštěvovala Speciální školy Brno, Ibsenova 1, kde se vyučila podle vzdělávacího programu pomocná škola Výše uvedení autoři na straně 30 poskytují vymezení tohoto termínu následovně: Mentální postižení je širší zastřešující pojem, zahrnující kromě mentální retardace i takové hraniční pásmo kognitivně - sociální disability, které znevýhodňuje klienta při vzdělávání především při vzdělávání na. oligofrenie, hraniční pásmo intelektu, idiot. Překlady do jiných jazyků (psychologie) těžká slabomyslnost, starší označení hluboké a těžké mentální retardace odpovídajíc.

Mentální retardace, hraniční pásmo intelektového defektu, demence. Základní teorie vývoje. Periodizace psychického vývoje. 11. Psychické zvláštnosti období prenatálního, novorozeneckého, kojeneckého¨a batolícího. Citová, kognitivní a sociální deprivace a její působení na psychický vývoj v raném dětství vzorec na výpočet IQ (nejde použít v každém věku) - mentální věk dělený chronologickým věkem Stupně inteligence. 1. - 3. stupeň mentální retardace, slabomyslnost (oligofrenie): 69 hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou - 70 - 79 podprůměrná inteligence - 80 - 89 průměrná inteligence - 90 - 10 Příručka o práci asistenta pedagog

IQ 80 je hraniční pásmo defektu, IQ 120 je nadprůměr. V ČR existuje organizace zvaná Mensa, která sdružuje lidi s vysoce nadprůměrným IQ (nad 130, asi 2,5 % populace)!! Individuálně odlišná struktura inteligence je důvodem, proč každý člověk vyniká v něčem jiném!! -> střední mentální retardace - pomocné. 80 - 70 - 7% = Hraniční pásmo defektu ( hranice, níže už jde o mentální retardace,není schopen žít sám) 70 - 50 - 2,5 - 3% = Debilita 50 - 25 - 0,2 - 0,4 % = Imbecilita 25 - 0 = Idiotie Mentální retardace: - může být vrozená, v průběhu narození i života. Nebezpečný je zápal mozkových blan V textu jsou je stručně představeno, čím se PMP zabývá, co je jejím cílem a předmětem. Dále je zmíněna i historie této disciplíny, jaké jsou její pomocné vědy a metodologie. V neposlední řadě je text zaměřen i na příčiny a stupně mentální retardace a poruch Psychologie je věda o člověku, o jeho duševním životě, o jeho psychice. - nejčastěji. Předmětem psychologie je studium psychiky, která existuje v dimenzích prožívání a chování vědomého a nevědomého Slaboduchost jako hraniční pásmo mezi normou a slabomyslností (mírná duševní zaostalost) vyznačuje rozmezí IQ 68-85. Nezávisle na stupni mentálního postižení se rozlišují podle chování dva typy oligofrenních jedinců: typ eretický (verzatilní, neklidný) a typ apatický (torpidní, netečný)

Studijní materiál 13. Inteligence z předmětu Psychologie, střední škol Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec Charakteristika: Práce obsahuje otázku z psychologie zabývající se rozdělením osobností člověka.Rozebírá výkonové, dynamické vlastnosti člověka nebo i sebe regulační schopnosti člověka Hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou 70 - 79 IQ oligofrenie (slabomyslnost) - nerozvinutí poznávacích schopností a procesů - dnes označení: mentální retardace lehká, střední, těžká a hluboká Zaostalost způsobena

2 Terminologická rozmanitost Mentální retardace Vrozená mentální retardace Získaná mentální retardace demence Mentální postižení Hraniční pásmo MR Sociálně podmíněná mentální retardace Pro zájemce Jak uvádějí Bajo a Vašek (1994), jen v československé odborné literatuře se v období mezi roky 1952 a 1989 vyskytovalo na našem území více než dvacet různých. jako hraniční pásmo neboli mentální subnorma. Na druhou stranu označení mentální postižení vyjadřuje komplex symptomatických projevů jedince s mentální retardací Mentální retardace - možnost rozvoje závisí na závažnosti základní vady. Tělesné postižení - omezuje vývoj motoriky typem a závažností základní vady, dále je důležité zda se jedná o vrozené postižení nebo zda k němu došlo až v průběhu život Kódová čísla Slovní označení Pásmo IQ F70 Lehká mentální retardace 50-69 F71 Středně těžká mentální retardace 35-49 F72 Těžká mentální retardace 20-34 F73 Hluboká mentální retardace 0-19 Tabulka 2.2: Stupně mentální retardace podle MKN-10. 2.4.1 Lehká mentální retardace Hraniční pásmo defektu = IQ 70 - 79 - výskyt v populaci je 7 %. Lehká mentální retardace = IQ 69 - 50 . Středně těžká mentální retardace = IQ 49 - 35 . Těžká mentální retardace = IQ 34 - 20 . Hluboká mentální retardace = IQ 19 -

Šance pro děti s hraničním intelektem: školy získají pomoc

Psychopedie - Pedagogika - Maturitní otázk

Mentální postižení - Alfabe

ABASIE neschopnost chůze ABERACE odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu ABNORMALITA zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jev Dalším stupněm je těžká mentální retardace (F72) která je podmíněna jak geneticky, tak i negeneticky, a to poškozením zárodku. Zde je vývoj jedince značně opožděn, dlouhodobě si osvojuje pohyb, často se k tomuto postižení vyskytuji i jiné vady, např. somatické vady Mentální postižení: etiologie, diagnostika, klasifikace, terapie, kompenzace 109. Výchova a vzdělávání osob s mentálním handicapem 115. Specifika života lidí s mentálním postižením 117. Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování mentálně. handicapovaných osob do společnosti 11

 • Audi a8 2004.
 • Helicobacter pylori příznaky.
 • Honda moto prodej.
 • Českomoravská vrchovina vodstvo.
 • Vtipna zastera.
 • Sousedi trailer.
 • Plášť.
 • Cirkus humberto olomouc 2019.
 • Mumlavský vodopád koupání.
 • Železná panna iron maiden.
 • Tuner tv digital dvb t auto.
 • Povlečení z mikroplyše.
 • Mudr velek oční plzeň.
 • Montreal canadiens sestava.
 • Nejcastejsi onemocneni travici soustavy.
 • Jak vytvořit plakát na akci.
 • Human wiki.
 • Sklo na dvere cena.
 • Slovní druhy pracovní list.
 • Stáj rhea dešná.
 • Muffiny hrníčkový recept.
 • Podpěra poličky.
 • Blesk mcqueen čau čau.
 • Tvarohovy kolac se zmolenkou.
 • Producent hudby.
 • Warez games.
 • Protonefridie metanefridie.
 • Počasí železná ruda webkamery.
 • Teorie velkého třesku 11x15.
 • Sketchup nářezový plán.
 • Chrám matky boží v paříži online ke shlédnutí.
 • Výroba domácího tekutého mýdla.
 • Plavky isky.
 • Mikina bart simpson.
 • Poweramp full version.
 • Krtek leporelo.
 • Arganový olej opalování.
 • Externí disk nefunguje.
 • Girlanda vlajky.
 • Articulatio humeri.
 • Horečka ebola.